Dầu máy cách điện Shell Diala, Dầu máy dệt, máy khâu Shell Morlina


1. Dầu máy cách điện Shell Diala zx-a

2.Dầu máy dệt,máy khâu Shell Morlina 
  - Dầu máy dệt,máy khâu Shell Morlina S2 BL10
  - Dầu máy dệt,máy khâu Shell Morlina S2 B150
  - Dầu máy dệt,máy khâu Shell Morlina S2 B220
  - Dầu máy dệt,máy khâu Shell Morlina S2 B32