Dầu máy nén khí Total Dacnis VS 32, 46, 68, 100, 150
Dầu máy nén khí Total Dacnis VS 32, 46, 68, 100, 150

Loại: Dầu máy nén khí Total Dacnis VS 32, 46, 68
Hãng sản xuất: TotalXuất xứ: Theo nhà sản xuất
Kích thước: Phuy
Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Chất lượng: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất công bố
Khối lượng: 208 LítDaàu boâi trôn goác khoaùng duøng cho maùy neùn khí ROTOR

                                                                 COÂNG DUÏNG
v Daàu boâi trôn goác khoaùng vôùi phuï gia tính naêng ñaëc bieät, thích hôïp boâi trôn cho caùc loaïi maùy neùn khí rotor (truïc vít, caùnh gaït,...):
Ø Söû duïng cho maùy neùn khí truïc vít : DACNIS VS 46, neáu :
ü Nhieät ñoä taïi nôi laøm vieäc <5oC : DACNIS VS 32
ü Nhieät ñoä taïi nôi laøm vieäc >25oC: DACNIS VS 68
Ø Söû duïng cho maùy neùn khí caùnh gaït : DACNIS VS 150
v Ñöôïc khuyeán caùo söû duïng trong heä thoáng coù nhieät ñoä khoâng vöôït quaù 100oC; neáu vöôït quaù nhieät ñoä treân, khuyeán caùo söû duïng daàu toång hôïp.

TiEU CHUẨN KỸ THUẬT
· ISO DP 6521,DIN 51506 VDL.
· NF-ISO 6743 phaân loaïi DAC söû duïng trong caùc öùng duïng laøm vieäc ôû ñieàu kieän khaéc nghieät.
· ATLAS COPCO, COMPAIR, HYDROVANE,...

                                    ÖU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM
· Caùc ñaëc tính cuûa DACNIS VS:
ü Traùnh söï hình thaønh caën carbon.
ü Tính taùch nhuõ daàu/khoâng khí vaø daàu/condensate raát toát.
ü Baûo veä caùc raêng vít choáng laïi söï maøi moøn vaø aên moøn.
· Lôïi ích caét giaûm chi phí khi söû duïng DACNIS VS do :
ü Hieäu suaát neùn toái ña.
ü Keùo daøi thôøi gian thay daàu:
-1000 giôø ñoái vôùi maùy neùn khai thaùc moû.

· Gia taêng tuoåi thoï söû duïng cuûa boä loïc do DACNIS VS coù ñaëc tính choáng ñaëc dính, taêng cöôøng tính loïc leân ñeán 6000 giôø.
THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT

DACNIS VS
PHÖÔNG PHAÙP
ÑVT
32
46
68
150
Tyû troïng ôû 150C
Ñoä nhôùt ôû 400C
Chæ soá ñoä nhôùt
Ñieåm chôùp chaùy (coác hôû)
Ñieåm roùt chaûy
Haøm löôïng caën Conradson
Ñoä taïo boït (Seq I)
ISO 3675
ISO 3104
ISO 2909
ISO 2592
ISO 3016
NF T 50 116
ISO 6247
Kg/m3
mm2/s
-
0C
0C
%
ml/ml
863
31
112
220
-36
0.1
0/0
877
46.5
105
240
-30
0.1
0/0
881
70
100
240
-27
0.1
0/0
885
160
100
272
-24
0.15
0/0

Caùc thoâng soá kyõ thuaät treân ñaïi dieän cho caùc giaù trò trung bình