Dầu tuần hoàn Total Cortis 100, 150, 220, 320


Dầu tuần hoàn Total Cortis 100, 150, 220, 320 
DAÀU TUAÀN HOAØN
                                Công dụng
· Cortis laø loaïi daàu khoaùng vôùi ñoä nhôùt phuø hôïp boâi trôn theo kieåu maát daàu cho :
Ø Caùc chi tieát chuyeån ñoäng
Ø Khôùp noái
Ø Coå truïc
Ø Caùc loaïi xích
                                 Tiêu chuẩn kỹ thuật
· ISO 11158 HH
· ISO 6743/4 HH
                                     Ưu điểm của sản phẩm
· Chæ soá ñoä nhôùt cao
· Töông thích vôùi caùc loaïi phôùt laøm kín
· Ñieåm töï boác chaùy raát cao
· Ñöôïc loïc, tinh cheá saâu neân caûm quan raát trong vaø saùng
THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT
CORTIS

Ñôn vò

100
150
Tyû troïng ôû 150C
Ñoâ nhôùt ôû 400C
Ñoä nhôùt ôû 1000C
Chæ soá ñoä nhôùt
Ñieåm chôùp chaùy Cleveland
Ñieåm ñoâng ñaëc
Kg/m3
mm2/s
mm2/s
-
0C
0C
886
100
11.3
96
250
-9
890
150
15.3
96
260
-9